voorbeeld koopcontract

Deze overeenkomst is aangegaan door:
Noorse Boskat Leviathan’s Lair (rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. D.M. Kölgen en/of dhr. F.W.J.T. Debets);
Woonachtig te Heerlen….
hierna te noemen “de fokker”
en KOPER
woonachtig te
adres:
postcode:
woonplaats:
hierna te noemen “de koper”.
De koper en fokker van onderstaand kitten verklaart middels zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in deze overeenkomst. Deze overeenkomst is derhalve bindend.
Beschrijving kitten
·          Naam:
·          Geslacht:
·          Ras:    EMS-code: NFO
·          Kleur:             Kleurcode:
·          Geboren:
·          Stamboomnummer:
·          Chipnummer: zie stamboom.
·          Bijzonderheden:
·         
Hierna te noemen “de kat”.
Koopsom
Fokker verklaart dat het volledige aankoopbedrag A E700,- (minus aanbetaling A E150,-) Contant voldaan is bij ondertekening contract.
Algemeen
De fokker:
·          is ten allen tijde bereikbaar voor overleg, advies en vragen.
·          heeft ten allen tijde het recht de kat te bezoeken en te beoordelen. Mocht bij dit bezoek blijken dat de koper belangrijke informatie heeft achtergehouden, de kat in ernstige mate verwaarloost en/of mishandelt, of afspraken gemaakt in deze overeenkomst niet na komt, dan heeft de fokker het recht de kat terug te vorderen en de aankoop ongedaan te maken. De aankoopsom minus het boetebedrag beschreven onder ‘Nadere bepalingen’ wordt terug betaald aan de koper.
Paraaf Fokker                                                                                                     Paraaf Koper
 
·          is verplicht bij verandering van adres de nieuwe NAW-gegevens door te geven aan de koper
De koper:
·          verzekert de fokker dat hij niet als tussenpersoon voor een derde optreedt of als handelaar.
·          zal de kat nimmer afgeven aan een asiel. Ten alle tijden dient de fokker ingelicht te worden wanneer er sprake is van herplaatsing. Zo mogelijk zal er een passende oplossing worden gezocht.
·          zal de kat NIMMER verkopen op 2ehands sites als Marktplaats ed.
·          zal bij doorverkoop of afgifte van de kat aan derden ten allen tijde de NAW gegevens van de nieuwe eigenaar doorgeven aan de fokker.
·          zal indien de kat herplaatst wordt, de kat altijd gecastreerd/gesteriliseerd aan een nieuwe eigenaar mee geven ongeacht de leeftijd van de kat. Indien de kat ongecastreerd/ongesteriliseerd herplaatst is de koper de fokker een boetebedrag beschreven onder ‘Nadere bepalingen’ verschuldigd.
·          is verplicht bij verandering van adres de nieuwe NAW-gegevens door te geven aan de koper
Indien de koper enige vorm van nalatigheid, onverantwoordelijk gedrag en/of onnodige onwetendheid kan worden verweten, vervallen de rechten uit deze overeenkomst.
Gezondheid van de kat
De fokker:
·          verklaart dat er alleen gefokt wordt met gezonde katten die vrij zijn van ziekten, parasieten of erfelijke aandoeningen en dat hiermee gefokt wordt volgens de daarvoor geldende richtlijnen en adviezen van de raskattenvereniging Limbracat. Het uitsluiten van erfelijke aandoening reikt zover als mogelijk is middels preventieve testen en screeningen bij de (voor)ouders. Een ieder levend wezen kan ziek worden.
·          verklaart dat op het moment van verkoop het genoemde kitten naar beste weten en na onderzoek door de dierenarts, volledig gezond en vrij van ziekten, afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen is. De kat heeft de benodigde inentingen (twee) gehad en is ontwormd en ontvlooid volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Tevens is de kat gechipt.
·          verklaart de kat alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die de kat nodig heeft om op te groeien tot een gezonde en sociale kat.
Indien binnen vijf werkdagen na aanschaf van de kat, door een bevoegd dierenarts vastgesteld, blijkt dat de kat aan een erfelijke of aangeboren ziekte of aandoening lijdt, zal hierover contact worden opgenomen met de fokker. Mocht dit gebrek of deze ziekte voor de koper aanleiding zijn om de koop te willen ontbinden, dan zal er in overleg naar een gepaste oplossing worden gezocht. Hiervoor zal een verklaring van de bevoegde dierenarts moeten worden overlegd.
 
Wanneer de kat binnen 12 maanden na aankoopdatum komt te overlijden aan een erfelijke of aangeboren ziekte of aandoening, dan zal de koper de fokker hiervan op de hoogte stellen en heeft de koper recht op een vergoeding of een nieuw kitten, zodra dit beschikbaar is.
Paraaf Fokker                                                                                                           Paraaf Koper
Wanneer de kat binnen 6 maanden komt te overlijden door infectieziektes, FIP, of andere niet erfelijke aandoeningen, dan zal de koper de fokker hiervan op de hoogte stellen en heeft de koper recht op een volledige vergoeding of een nieuw kitten, zodra dit beschikbaar is.
De koper kan hier alleen aanspraak op maken wanneer deze een verklaring van een bevoegd dierenarts of een rapport van autopsie van een bevoegd laboratorium aan de fokker overlegt, waaruit blijkt dat de kat daadwerkelijk aan deze erfelijke ziekte of aandoening is overleden.
De fokker:
·          is in deze niet aansprakelijk voor de gemaakte kosten bij een dierenarts of specialist door de koper tenzij anders afgesproken.
·          behoudt het recht om een second opinion te vragen wanneer enige twijfel bestaat over de ziekte van de kat of de oorzaak van overlijden. De kosten voor deze second opinion zijn voor de fokker.
Verzorging
De koper verplicht zich om:
·          goed voor de kat te zorgen, deze te laten enten, ontwormen en te behandelen tegen teken en vlooien volgens de daarvoor geldende richtlijnen.
·          te zorgen voor gezonde voeding, schoon en vers drinkwater en een schone en
gezonde leefomgeving met voldoende bewegingsvrijheid conform de daarvoor
·          geldende eisen van de landelijke overheid en/of kattenverenigingen (dus geen kooi). · de kat niet vrij buiten te laten. De kat mag enkel naar buiten in een afgesloten tuin/ren waar de kat met geen mogelijkheid uit kan ontsnappen. Indien deze niet aanwezig is zal de kat enkel buiten gelaten worden aan een tuigje onder toezicht van de koper
·          de kat nooit te ontnagelen en ook zullen de stembanden intact gehouden worden.
Showen
In principe fokt de fokker de kat als huisdier. Besluit de koper om met de kat deel te nemen aan shows, dan worden er door de fokker geen garanties gegeven voor showkwaliteiten. Als de kat geen kwalificaties behaalt, dan is hiervoor geen aansprakelijkheid toe te wijzen aan de fokker.
Fokken
In principe is de kat verkocht als huisdier, de kat word gecastreerd voor verhuizing. Fokker verklaart dat de kat enkel zal verhuizen indien volledig hersteld van deze ingreep.
 
 
Advies
De fokker adviseert om het chipnummer van de kat te laten registreren in een van de daarvoor aangewezen databanken.
Paraaf Fokker                                                                                                           Paraaf Koper
Eigen risico
Indien de kat na verhuizing in aanraking komt met andere katten is de koper niet aansprakelijk voor enige besmettelijke aandoening.
Nadere bepalingen
Op de afspraken in deze overeenkomst met vermelding van een boetebedrag is een bedrag van €600 van toepassing als zijnde schadevergoeding voor de fokker.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse rechts van toepassing. Indien de kat verkocht is aan een koper woonachtig in het buitenland; dan geldt het internationale recht.  Alle juridische kosten, voortvloeiend uit overtredingen tegen de inhoud van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen en afspraken, komen voor rekening van de koper.
De fokker behoudt zich te allen tijden het recht om, in belang van het dier, de koop te ontbinden bij overdracht.
Deze overeenkomst is in tweevoud opgesteld op datum, plaats,
Nederland en vervangt alle voorgaande mondelinge en schriftelijk gemaakt afspraken en overeenkomsten.
Ondergetekenden verklaren de inhoud van deze overeenkomst te hebben gelezen en akkoord te gaan met de hierin opgestelde voorwaarden en bepalingen.
Een exemplaar van deze overeenkomst is, samen met het inentingsboekje, en de stamboom van de kat, verstrekt aan de koper.
Handtekening fokker,                                                                                              Handtekening koper,
                                  

Norwegian Forest cats